هدف دوره های IELTS آشنایی و آماده سازی هر چه بیشتر و دقیق تر متقاضیان شرکت در آزمون مربوطه در بازه زمانی کوتاه می باشد، به طوریکه هر متقاضی با هر دانش و توانش زبانی بتواند طی مدتی معین خود را به نمره مورد نظر برساند. مخاطبین دوره های IELTS عمدتا متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از ایران، مهاجرت کنندگان به کشورهای انگلیسی زبان، داوطلبان شرکت در آزمون دکترای داخل کشور و متخصصان رشته های مختلف که قصد دارند در دوره های تخصصی بین المللی در خارج از ایران شرکت کنند، می باشند.
یک مجموعه سه سطحی برای آموزش مهارت های آزمون IELTS به همراه تمرین، مثال و پاسخ است. این مجموعه سه سطحی زبان آموز را به کمک موضوعات متنوع، برای کسب نمرات مختلف در آزمون IELTS آماده می سازد. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب دانش آموز به همراه فایل صوتی خواهد بود. نمره آزمون IELTS عددی بین ۱ تا ۹ است که هر یک از این کتاب ها مهارت های زبان آموز را برای یکی از این بازه های زیر تقویت خواهد نمود.

  • Complete IELTS Bands (4 – 5): سطح اول این مجموعه که زبان آموز را برای کسب نمره آیلتس ۴ تا ۵ راهنمایی خواهد نمود.
  • Complete IELTS Bands (5 – 6 .5): سطح دوم این مجموعه که زبان آموز را برای کسب نمره آیلتس ۵ تا ۶.۵ راهنمایی خواهد نمود.
  • Complete IELTS Bands (6.5 – 7.5): سطح سوم این مجموعه که آموز را برای کسب نمره آیلتس ۶.۵ تا ۷.۵ راهنمایی خواهد نمود.

قابل توجه است که برای شرکت در دورهای مجموعه پس از گذراندن مرحله مصاحبه در یکی از سطح های موجود در نمودار پذیرفته خواهید شد و مراحل نهایی ثبت نام صورت خواهد گرفت.